indonezijski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nol -
1 Jedan Satu -
2 Dva Dua -
3 Tri Tiga -
4 četiri Empat -
5 Pet Lima -
6 šest Enam -
7 Sedam Tujuh -
8 Osam Delapan -
9 Devet Sembilan -
10 Deset Sepuluh -
11 Jedanaest Sebelas -
12 Dvanaest Dua Belas -
13 Trinaest Tiga Belas -
14 četrnaest Empat Belas -
15 Petnaest Lima Belas -
16 šesnaest Enam Belas -
17 Sedamnaesti Tujuh Belas -
18 Osamnaest Delapan Belas -
19 Devetnaest Sembilan Belas -
20 Dvadeset Dua Puluh -
21 Dvadeset jedan Dua puluh satu -
22 Dvadeset dve Dua puluh dua -
23 Dvadeset tri Dua puluh tiga -
24 Dvadeset četiri Dua puluh empat -
25 Dvadeset pet Dua puluh lima -
26 Dvadeset šest Dua puluh enam -
27 Dvadeset sedam Dua puluh tujuh -
28 Dvadeset osam Dua puluh delapan -
29 Dvadeset devet Dua puluh sembilan -
30 Trideset Tiga Puluh -
31 Trideset jedan Tiga puluh satu -
32 Trideset dva Tiga puluh dua -
33 Trideset tri Tiga puluh tiga -
34 Trideset četiri Tiga puluh empat -
35 Trideset pet Tiga puluh lima -
36 Trideset šest Tiga puluh enam -
37 Trideset sedam Tiga puluh tujuh -
38 Trideset osam Tiga puluh delapan -
39 Trideset devet Tiga puluh sembilan -
40 četrdeset Empat Puluh -
41 Četrdeset jedan Empat puluh satu -
42 Četrdeset dva Empat puluh dua -
43 Četrdeset tri Empat puluh tiga -
44 Četrdeset četiri Empat puluh empat -
45 Četrdeset pet Empat puluh lima -
46 Četrdeset šest Empat puluh enam -
47 Četrdeset sedam Empat puluh tujuh -
48 Četrdeset osam Empat puluh delapan -
49 Četrdeset devet Empat puluh sembilan -
50 Pedeset Lima Puluh -
51 Pedeset jedan Lima puluh satu -
52 Pedeset dva Lima puluh dua -
53 Pedeset tri Lima puluh tiga -
54 Pedeset četiri Lima puluh empat -
55 Pedeset pet Lima puluh lima -
56 Pedeset šest Lima puluh enam -
57 Pedeset sedam Lima puluh tujuh -
58 Pedeset osam Lima puluh delapan -
59 Pedeset devet Lima puluh sembilan -
60 šezdeset Enam Puluh -
61 Šezdeset jedan Enam puluh satu -
62 Šezdeset dva Enam puluh dua -
63 Šezdeset tri Enam puluh tiga -
64 Šezdeset četiri Enam puluh empat -
65 Šezdeset pet Enam puluh lima -
66 Šezdeset šest Enam puluh enam -
67 Šezdeset sedam Enam puluh tujuh -
68 Šezdeset osam Enam puluh delapan -
69 Šezdeset devet Enam puluh sembilan -
70 Sedamdeset Tujuh Puluh -
71 Sedamdeset jedan Tujuh puluh satu -
72 Sedamdeset dva Tujuh puluh dua -
73 Sedamdeset tri Tujuh puluh tiga -
74 Sedamdeset četiri Tujuh puluh empat -
75 Sedamdeset pet Tujuh puluh lima -
76 Sedamdeset šest Tujuh puluh enam -
77 Sedamdeset sedam Tujuh puluh tujuh -
78 Sedamdeset osam Tujuh puluh delapan -
79 Sedamdeset devet Tujuh puluh sembilan -
80 Osamdeset Delapan Puluh -
81 Osamdeset jedan Delapan puluh satu -
82 Osamdeset dva Delapan puluh dua -
83 Osamdeset tri Delapan puluh tiga -
84 Osamdeset četiri Delapan puluh empat -
85 Osamdeset pet Delapan puluh lima -
86 Osamdeset šest Delapan puluh enam -
87 Osamdeset sedam Delapan puluh tujuh -
88 Osamdeset osam Delapan puluh delapan -
89 Osamdeset devet Delapan puluh sembilan -
90 Devedeset Sembilan Puluh -
91 Devedeset jedan Sembilan puluh satu -
92 Devedeset dva Sembilan puluh dua -
93 Devedeset tri Sembilan puluh tiga -
94 Devedeset četiri Sembilan puluh empat -
95 Devedeset pet Sembilan puluh lima -
96 Devedeset šest Sembilan puluh enam -
97 Devedeset sedam Sembilan puluh tujuh -
98 Devedeset osam Sembilan puluh delapan -
99 Devedeset devet Sembilan puluh sembilan -
100 Sto Seratus -