arapski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula صفر
1 Jedan واحد
2 Dva اثنان
3 Tri ثلاثة
4 četiri أربعة
5 Pet خمسة
6 šest ستة
7 Sedam سبعة
8 Osam ثمانية
9 Devet تسعة
10 Deset عشرة
11 Jedanaest أحد عشر
12 Dvanaest اثنا عشر
13 Trinaest ثلاثة عشر
14 četrnaest أربعة عشرة
15 Petnaest خمسة عشر
16 šesnaest ست عشرة
17 Sedamnaesti سبعة عشر
18 Osamnaest ثمانية عشر
19 Devetnaest تسعة عشر
20 Dvadeset عشرون
21 Dvadeset jedan واحد وعشرون
22 Dvadeset dve إثنان وعشرون
23 Dvadeset tri ثلاثة وعشرين
24 Dvadeset četiri أربع وعشرين
25 Dvadeset pet خمسة وعشرين
26 Dvadeset šest ستة وعشرين
27 Dvadeset sedam سبعة وعشرون
28 Dvadeset osam ثمانية وعشرين
29 Dvadeset devet تسعة وعشرون
30 Trideset ثلاثون
31 Trideset jedan ثلاثون واحد
32 Trideset dva اثنين وثلاثين
33 Trideset tri ثلاثة وثلاثين
34 Trideset četiri أربعة وثلاثين
35 Trideset pet خمسة وثلاثين
36 Trideset šest ستة وثلاثين
37 Trideset sedam سبعة وثلاثون
38 Trideset osam ثمانية وثلاثون
39 Trideset devet ثلاثين تسعة
40 četrdeset أربعون
41 Četrdeset jedan أربعون واحد
42 Četrdeset dva اثنين وأربعين
43 Četrdeset tri ثلاثة وأربعون
44 Četrdeset četiri أربعة وأربعون
45 Četrdeset pet خمسة وأربعين
46 Četrdeset šest ستة وأربعين
47 Četrdeset sedam سبعة وأربعون
48 Četrdeset osam ثمان وأربعين
49 Četrdeset devet تسعة وأربعون
50 Pedeset خمسون
51 Pedeset jedan واحد وخمسون
52 Pedeset dva إثنان وخمسون
53 Pedeset tri ثلاثة وخمسون
54 Pedeset četiri أربعة وخمسين
55 Pedeset pet خمسة وخمسون
56 Pedeset šest ستة وخمسون
57 Pedeset sedam سبعة وخمسين
58 Pedeset osam ثمانية وخمسون
59 Pedeset devet تسعة وخمسون
60 šezdeset ستون
61 Šezdeset jedan إحدى وستين
62 Šezdeset dva اثنان وستون
63 Šezdeset tri ثلاثة وستون
64 Šezdeset četiri أربعة وستون
65 Šezdeset pet خمسة وستون
66 Šezdeset šest ستة وستين
67 Šezdeset sedam سبعة وستين
68 Šezdeset osam ثمانية وستين
69 Šezdeset devet تسعة وستين
70 Sedamdeset سبعون
71 Sedamdeset jedan سبعين واحد
72 Sedamdeset dva اثنان وسبعون
73 Sedamdeset tri ثلاثة وسبعون
74 Sedamdeset četiri أربعة وسبعين
75 Sedamdeset pet خمسة وسبعون
76 Sedamdeset šest ستة وسبعين
77 Sedamdeset sedam سبعة وسبعون
78 Sedamdeset osam ثمانية وسبعين
79 Sedamdeset devet تسعة وسبعون
80 Osamdeset ثمانون
81 Osamdeset jedan ثمانون واحد
82 Osamdeset dva ثمانين اثنين
83 Osamdeset tri وثلاثة وثمانين
84 Osamdeset četiri ثمانون أربعة
85 Osamdeset pet خمسة وثمانون
86 Osamdeset šest ستة وثمانون
87 Osamdeset sedam سبعة وثمانون
88 Osamdeset osam ثمانية وثمانون
89 Osamdeset devet وتسعة وثمانون
90 Devedeset تسعون
91 Devedeset jedan تسعين واحد
92 Devedeset dva تسعين اثنين
93 Devedeset tri ثلاثة وتسعون
94 Devedeset četiri تسعين أربعة
95 Devedeset pet تسعين خمسة
96 Devedeset šest ستة وتسعون
97 Devedeset sedam تسعون سبعة
98 Devedeset osam ثمانية وتسعين
99 Devedeset devet تسعة وتسعين
100 Sto مائة