albanski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jedan Një -
2 Dva Dy -
3 Tri Tre -
4 četiri Katër -
5 Pet Pesë -
6 šest Gjashtë -
7 Sedam Shtatë -
8 Osam Tetë -
9 Devet Nëntë -
10 Deset Dhjetë -
11 Jedanaest Njëmbëdhjetë -
12 Dvanaest Dymbëdhjetë -
13 Trinaest Trembëdhjetë -
14 četrnaest Katërmbëdhjetë -
15 Petnaest Pesëmbëdhjetë -
16 šesnaest Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sedamnaesti Shtatëmbëdhjetë -
18 Osamnaest Tetëmbëdhjetë -
19 Devetnaest Nëntëmbëdhjetë -
20 Dvadeset Njëzet -
21 Dvadeset jedan Njëzet e një -
22 Dvadeset dve Njëzet e dy -
23 Dvadeset tri Njëzet e tre -
24 Dvadeset četiri Njëzet e katër -
25 Dvadeset pet Njëzet e pese -
26 Dvadeset šest Njëzet e gjashtë -
27 Dvadeset sedam Njëzet e shtatë -
28 Dvadeset osam Njëzet e tetë -
29 Dvadeset devet Njëzet e nëntë -
30 Trideset Tridhjetë -
31 Trideset jedan Tridhjetë një -
32 Trideset dva Tridhjetë e dy -
33 Trideset tri Tridhjetë e tre -
34 Trideset četiri Tridhjetë e katër -
35 Trideset pet Tridhjetë e pesë -
36 Trideset šest Tridhjetë e gjashtë -
37 Trideset sedam Tridhjetë e shtatë -
38 Trideset osam Tridhjetë e tetë -
39 Trideset devet Tridhjetë e nëntë -
40 četrdeset Dyzetë -
41 Četrdeset jedan Dyzet e një -
42 Četrdeset dva Dyzet e dy -
43 Četrdeset tri Dyzet e tre -
44 Četrdeset četiri Dyzet e katër -
45 Četrdeset pet Dyzet e pesë -
46 Četrdeset šest Dyzet e gjashtë -
47 Četrdeset sedam Dyzet e shtatë -
48 Četrdeset osam Dyzet e tetë -
49 Četrdeset devet Dyzet e nëntë -
50 Pedeset Pesëdhjetë -
51 Pedeset jedan Pesëdhjetë e një -
52 Pedeset dva Pesëdhjetë e dy -
53 Pedeset tri Pesëdhjetë e tre -
54 Pedeset četiri Pesëdhjetë e katër -
55 Pedeset pet Pesëdhjetë e pesë -
56 Pedeset šest Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Pedeset sedam Pesëdhjetë e shtatë -
58 Pedeset osam Pesëdhjetë e tetë -
59 Pedeset devet Pesëdhjetë e nëntë -
60 šezdeset Gjashtëdhjetë -
61 Šezdeset jedan Gjashtëdhjetë e një -
62 Šezdeset dva Gjashtëdhjetë e dy -
63 Šezdeset tri Gjashtëdhjetë e tre -
64 Šezdeset četiri Gjashtëdhjetë e katër -
65 Šezdeset pet Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Šezdeset šest Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Šezdeset sedam Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Šezdeset osam Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Šezdeset devet Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sedamdeset Shtatëdhjetë -
71 Sedamdeset jedan Shtatëdhjetë e një -
72 Sedamdeset dva Shtatëdhjetë e dy -
73 Sedamdeset tri Shtatëdhjetë e tre -
74 Sedamdeset četiri Shtatëdhjetë e katër -
75 Sedamdeset pet Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sedamdeset šest Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sedamdeset sedam Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sedamdeset osam Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sedamdeset devet Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Osamdeset Tetëdhjetë -
81 Osamdeset jedan Tetëdhjetë e një -
82 Osamdeset dva Tetëdhjetë e dy -
83 Osamdeset tri Tetëdhjetë e tre -
84 Osamdeset četiri Tetëdhjetë e katër -
85 Osamdeset pet Tetëdhjetë e pesë -
86 Osamdeset šest Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Osamdeset sedam Tetëdhjetë e shtatë -
88 Osamdeset osam Tetëdhjetë e tetë -
89 Osamdeset devet Tetëdhjetë e nëntë -
90 Devedeset Nëntëdhjetë -
91 Devedeset jedan Nëntëdhjetë e një -
92 Devedeset dva Nëntëdhjetë e dy -
93 Devedeset tri Nëntëdhjetë e tre -
94 Devedeset četiri Nëntëdhjetë e katër -
95 Devedeset pet Nëntëdhjetë e pesë -
96 Devedeset šest Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Devedeset sedam Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Devedeset osam Nëntëdhjetë e tetë -
99 Devedeset devet Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sto Njëqindë -